خانه / اخبار استانها / منکرات ریشه‌ای شناسایی شود

منکرات ریشه‌ای شناسایی شود

[ad_1]

مدیر مربوط به حوزه علمیه حاضربودن زینب (س) شهر ملایر گفت: «پستي و بلندي‌» و «فضای كنايي» عملي ساختن بیحد كره زمين منکرات هستند.

به مقصد شرح احوال پارس؛ تصديق ترکمان اسدی توسط اشاعت به مقصد اینکه پسفردا جلاجل جامعه بیحد كره زمين منکرات به مقصد لفظ علنی جلاجل جامعه رشد پیدا کرده و ايفا انجام خواهد شد تقریر انجام بده: بیحد كره زمين این منکرات ریشه جلاجل اشاره با گوشه چشم و هم چشمی و توقعات بی‌مكان دارد که مردم حاضرند به مقصد خاطره ها آن پريان به مقصد هر کاری بدهند.

اوی توسط تبیین اینکه ریشه بیحد كره زمين منکرات جلاجل نيستي بي پيرايگي و پرده داران باریک، ریشه متاركه و بی آكروبات و باری، تبيره رفتن صحنه ازدواج، رواج فحشا و… را جلاجل بی‌توجهی به مقصد رعایت پرده داران و بي پيرايگي حالی.

مدیر مربوط به حوزه علمیه حاضربودن زینب (س) شهر ملایر توسط اشاعت به مقصد اینکه ارچه ناسنجيده ما عفیف بوده و توسط پرده داران اسلامی واصل جامعه شوند، مردان ما نیز كره زمين گناه مصون می‌مثل؛ اضافه انجام بده: وقتی خانمی توسط کیفیت نامناسب جلاجل جامعه ظهور انجام خواهد شد، علاوه ثمار خطرآفرینی در عوض كلاه خود، چشمان بیمار را نیز به مقصد كنار زدن كلاه خود می‌کشاند.

اوی توسط تبیین اینکه گروهي رعایت پرده داران، مردان جامعه را نسبت  به مقصد خانواده و همسران كلاه خود داغ می‌کند، گفت: جلاجل بیحد كره زمين مواقع می‌بینیم مردان، همسران كلاه خود را توسط زنان فیلم‌های پستي و بلندي‌ای و زنان بدحجاب جامعه مقایسه می‌کنند.  

ترکمان‌اسدی تاکید انجام بده: پوشيدگي بي پيرايگي و پرده داران فرد مختص ناسنجيده نیست بلکه مردان ما نیز باید جلاجل جامعه عفیف باشند و چشمان كلاه خود را كره زمين گناه همچنين دارند.

اوی یکی افزونتر كره زمين منکرات پسفردا جامعه را پستي و بلندي‌ها حالی و گفت: مع الاسف فضای مجازی و پستي و بلندي توسط تبلیغات مختلف، محرزشدن‌های غیر اسلامی و… زمینه‌سه تار بیحد كره زمين منکرات جلاجل جامعه شده باریک.

مدیر مربوط به حوزه علمیه حاضربودن زینب (س) شهر ملایر اضافه انجام بده: مع الاسف صور فضای مجازی و پستي و بلندي جلاجل جامعه مردم را غافلگیر انجام بده و مردم این مجال مهلت را پیدا نکردند مادام طریق صحیح كاربرد كره زمين این وسایل را پیدا کنند.

اوی افزود: باید قبل كره زمين اینکه پستي و بلندي و فضای مجازی همه‌گیر می‌شد، فرهنگسازی و زیرساخت كاستن در عوض كاربرد كره زمين این وسایل اعمال می‌گرفت که مردم بتوانند جلاجل راه درست و اسلامی كره زمين آن كاربرد کنند.

ترکمان‌اسدی توسط تبیین اینکه پسفردا مسوولان فرهنگی و کارشناسان مذهبی نیز باید واصل اظهاروجود شده و توسط یک شورش فرهنگی زمینه سه تار احیای معروفات جلاجل جامعه باشند تاکید انجام بده: باید ریشه منکرات شناسایی شود مادام بتوان جلاجل مقابل آن ایستاد و زمینه ایجاد منکر را كره زمين جامعه زدود.

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *